Så fungerar det med bygglov för solceller i Malmö

Så fungerar det med bygglov för solceller i Malmö

Det blir alltmer populärt att installera solceller på sin fastighet. En stor satsning görs speciellt i Malmö där solceller ska bli standard på nybyggda eller renoverade tak. Men hur fungerar det egentligen med bygglov, krävs det för att installera solceller på sitt tak? 

I den här artikeln råder vi bot på den frågan och går igenom hur det fungerar med bygglov för solceller i Malmö.  

Solceller bygglov

Behöver du bygglov för solceller i Malmö?

I Malmö, och resten av Sverige, behöver du i regel inte bygglov för solceller. Det finns dock vissa kriterier som behöver uppfyllas för att solcellsanläggningen ska vara bygglovsbefriad. Dessa handlar främst om hur installationen utformas, var din byggnad är belägen och om din byggnad är särskilt värdefull.

Regler för bygglov för solceller

Det finns en mängd regler när det kommer till bygglov för solceller. Oftast krävs inte något bygglov alls, men det kan krävas exempelvis på byggnader inom ett detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för solceller på byggnader. 

Du behöver inte bygglov om: 

 • Du ska installera solcellsanläggningen utanpå befintligt tak eller fasad och panelerna följer byggnadens befintliga form och taklutning.
 • Du ska anlägga en solcellsanläggning på mark och installationen.
 • Byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område.

Du behöver dock bygglov om: 

 • Solpanelerna vinklas upp från tak eller ut från fasad, även om det bara lutar med någon enstaka grad.
 • Solcellsanläggningen integreras i byggnaden på något sätt, exempelvis helt byggs in i eller ersätter tak och/eller fasadmaterial.
 • Byggnaden är placerad inom kulturhistoriskt värdefull miljö eller om byggnaden har kulturhistoriskt värde.
 • Solenergianläggningen strider mot bestämmelser i gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Viktigt att tänka på! Även fast din anläggning inte kräver bygglov kan det vara så att du behöver göra en så kallad teknisk anmälan. Det gäller om anläggningen påverkar konstruktionen eller brandskyddet på din byggnad. 

Du kan exempelvis behöva skicka in en teknisk anmälan om:

 • Du planerar göra en ändring av en bärande konstruktion i byggnaden.
 • Du behöver förändra brandcellsindelningen.
 • Du behöver montera ned eller ta brandgasventilationen ur drift.

Om teknisk anmälan krävs får du inte påbörja solcellsinstallatonen innan du fått ett startbesked av Malmö Stad. 

Känner du dig osäker? Vi förstår att det i vissa fall kan kännas svårt att tolka om det krävs bygglov eller för den delen en teknisk anmälan. Känner du dig osäker går det kontakta Malmö stad för att rådfråga vad som gäller i just din situation. 

Typ av byggnad, dess värde och placering spelar stor roll

Det är väldigt viktigt att ha en god varsamhet och anpassning till byggnadens och omgivningens karaktär. Det är extra är viktigt om solcellsanläggningen ska installeras:

 • På en byggnad eller en plats som har ett högt arkitektoniskt värde.
 • I ett område som är markerat som uppmärksamhetsområde för kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen.

Det finns många K-märkta byggnader i Malmö där det högst sannolikt krävs bygglov för att installera solceller. Exempel på K-märkta byggnader i Malmö är exempelvis Centralposthuset, Djäknegatshusen, Gamla Riksbanken och Hovrätten.

Det finns också områden i Malmö med detaljplan där bygglov kan krävas eller som till och med förbjuder solcellsinstallationer. På Malmö stads hemsida finns en sida med pågående planarbeten och antagna detaljplaner. Där förklaras vilka områden i Malmö som har detaljplaner. 

Gäller det en kulturhistoriskt värdefull byggnad, som dessutom har ett väl synligt läge, ställs högre krav på tydliga och detaljerade ritningar av solcellsanläggningen du ansöker om bygglov för. Det ställs dessutom ofta högre krav på att anläggningen anpassas till byggnaden och dess geografiska plats. 

Kostar det pengar att ansöka om bygglov för solceller i Malmö?

Det kostar ingenting att ansöka om bygglov för solceller i Malmö. Alla bygglovsärenden i Malmö som gäller solenergianläggningar är nämligen avgiftsbefriade. Detta går att läsa på Malmö stads hemsida.

Esos Bygg AB

Esos Bygg AB är ett byggföretag verksamma i Malmö och Skåne med omnejd. Vi har kompetensen att utföra alla sorters uppdrag inom renoverings- och byggsektorn – från mindre badrumsrenoveringar och VVS-tjänster till nyckelfärdiga hus!

© 2023 Esos Bygg AB. All rights reserved.